Project
FoLiS

你真的了解字体的影响吗?

字体对学生阅读效率影响
最高达26.9%
教育部明确指出,初中生课外阅读总量不少于260万字。然而,目前大部分教育者并未对于字体的重要性有足够的注意与认知,可能影响学生的阅读学习效率。一项研究表明,不同字体之间的阅读正确率最高可相差26.9%~。
~张杨洋.字体颜色和字形的改变对于初中生中文阅读理解的影响[D].福州:福建师范大学,2018.
Project FoLiS为此而生

                                     
基于高中生课题研究
                     为你挑选最适合阅读的字体
想知道怎么选择字体?
踏出你的字体选择第一步
点击上方导航栏或此处查看字体展示,更好了解字体特点
点击上方导航栏或此处查看字体评价,帮助我们选出你心目中的最适字体
Copyright Team BOOKMEN
a China Thinks Big project
Email: teambookmen@163.com